„A női személyiség alakulásának folyamata tele van belső
küzdelmekkel és örömteli felfedezésekkel. Ha a nő saját személyiségének tudatára ébred,
élete igazi virágzásnak indul.”

Írjon nekünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha bármilyen kérdése, véleménye, ötlete, javaslata van, kérjük, írjon nekünk! Email-címeinket a Kapcsolat menüpont alatt is megtalálja.

Hírlevél

Ha szeretne értesítéseket kapni eseményeinkről, programjainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Videóink megtekintése - kattintson!

Nincsenek képek

Kapcsolódó érdekességek

Partnereink

Magyar Női
Érdekérvényesítő Szövetség
Perczelné Kozma Flóra Nőegylet
Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

Bejelentkezés tagoknak

Kövessen minket a Facebookon!

Látogatók

9.png5.png7.png7.png3.png4.png
Ma480
Tegnap505
A héten3410
A hónapban8101
Összesen957734

Látogató adatai

 • Ip-cím: 3.236.143.154
 • Böngésző: unknown
 • Verziószám: unknown
 • Operációs rendszer: unknown

Jelenleg

13
látogatónk van

2024. június 15. szombat, 20:00


1.§  Az Egyesület neve:

Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete.
Az ’ökumenikus’ szó az Egyesület nevében ’vallás- és felekezetközi’ értelemben szerepel.
Az Egyesület nevének rövidített változata: MTÖE.
Az Egyesület jogi személy.

2.§ Az Egyesület székhelye:

Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE)
1141 Budapest Rózsavölgyi köz 3.


3.§  Az Egyesület célja:
   
A teológusnőket, hittanárnőket, gyakorlati pasztorációban tevékenyen résztvevő nőket szakmai és egyházi munkájukban egybefogó és támogató egyesület, amely az ESWTR (European Society of Women in Theological Research) magyar tagozataként gyakorolja működését.

4.§ Az Egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

 • évente megrendezi az Egyesület tanulmányi napját,
 • előadásokat, tanfolyamokat, tudományos találkozókat rendez,
 • nemzetközi kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi szervezetekkel,
 • támogatja tagjai továbbképzését,
 • tudományos kiadványokat szerkeszt, ad ki,
 • elősegíti az ökumenikus dialógust,
 • egymás vallási értékeinek megismerése által különösen a sajátosan női lelkiségeket és teológiai szemléletet támogatja és erősíti.

5.§ (1) Az Egyesület tagja lehet bármely, a teológia művelése iránt elkötelezett Magyarországon élő nő, aki az Egyesület alapszabályát belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja és a tagdíjat megfizeti.

(2) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki ugyan nem felel meg a rendes tagság feltételeinek, de az Egyesület céljaival egyetért és működését támogatja.

(3) A tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

(4) A tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • a tagsági díj fizetésének, illetve egyéb, az Egyesületen belül vállalt kötelezettségek hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel,
 • a tag halálával.

Az Elnökség törli annak a tagságát, aki az Egyesület tevékenységében önhibájából nem vesz részt és tagdíjfizetési kötelezettségének a jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 6 hónapnál hosszabb ideje nem tesz eleget. Az Elnökség döntése ellen jogorvoslattal a tag a taggyűléshez fordulhat.

(5) Az egyesületi tag jogai:

 • részt vehet az Egyesület Taggyűlésén, szavazati és választási joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható,
 • véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a bíróság előtt megtámadhatja.
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(6) Az egyesületi tag kötelességei:

 • az Alapszabály betartása,
 • a tagsági díj befizetése készpénzben vagy átutalással tárgyév március 31-ig,
 • az Egyesület vagyonának megóvása,
 • tevékeny részvétel az Egyesület munkájában.

(7) Az Egyesület pártoló tagjai:

 • részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 • de szavazati, választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek.
 • A pártoló tag köteles a saját belépési nyilatkozatában egyénileg vállalt esetleges támogatás nyújtására, az Elnökséggel való kapcsolattartásra.
 • A jogi személy pártoló tagok nevében a jogok gyakorlására, illetve kötelezettségek teljesítésére a pártoló tag képviselője jogosult.

6.§ (1) Az Egyesület vezető szervei a Taggyűlés és az Elnökség.

(2) A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, hatáskörébe tartozik különösen:

 • titkos szavazással, kétharmados szavazati többséggel az Elnök, Titkár, Pénztáros, Médiafelelős megválasztása, illetve visszahívása amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az Egyesület céljait, illetve egyéb módon összeférhetetlen az Egyesület szellemiségével,
 • kétharmados szavazati többséggel az alapszabály megállapítása, módosítása,
 • az éves tagdíj mértékének meghatározása,
 • törlés ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása,
 • az elnökség éves beszámolójának az elfogadása,
 • az Egyesület éves működési tervének elfogadása,
 • szekciók, munkaközösségek megalakítása, működésének figyelemmel kísérése,
 • az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

(3) A Taggyűlést évente legalább egy alkalommal köteles az Elnök összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

 • a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölésével előterjesztett kérelmére,
 • a bíróság elrendelése alapján,
 • illetve az elnökség határozatai ellen előterjeszetett jogorvoslat esetén.

A Taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lenni.

(4) A Taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Ha a Taggyűlés nem határozatképes, az újabb megismételt Taggyűlést a határozatképtelen Taggyűlést követő napon kell az eredetivel azonos napirenddel megtartani, erre az eredeti taggyűlési meghívóban utalni kell. A megismételt Taggyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, de a távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.

A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő) hozzák meg, kivéve, ahol az alapszabály titkos szavazást vagy kétharmados szavazati többséget ír elő.

(5) Az Egyesület Taggyűlései nyilvánosak, kivéve azokat a napirendi pontokat, amelyek nyilvánossá tétele az Egyesület alapvető érdekeit, valamint valamely személyek személyiségi jogait sértené.

(6) Az Egyesület Taggyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrarendezett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a taggyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a taggyűlési határozatok szavazási rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, a támogatók és az ellenzők számarányát, és kérésre a tag különvéleményének jegyzőkönyvi írásba foglalását.

(7) A Taggyűlésen hozott határozatokat, döntéseket a jellege szerint az érintetteknek közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve ha a döntés jellege miatt az nagyobb kört érint, úgy szaksajtó útján az Egyesület honlapján, vagy ezen túl, szükség szerint valamelyik országos napilapban hozza azt nyilvánosságra.

(8) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet előre jelzett időpontban, az Egyesület tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha sz adott irat nyilvánosságra hozatala az Egyesület, valamint bármely személyek (személyiségi) jogait sértené.

(9) Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító, ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjait a Taggyűlés választja titkos szavazással 2 éves időtartamra. Az Egyesület Elnöksége az Elnökből, Titkárból, Pénztárosból és Médiafelelősből áll.
Hatásköre különösen:

 • az Egyesület tevékenységének irányítása
 • a Taggyűlés előkészítése és összehívása,
 • az Egyesület éves munkatervének, költségvetésének kidolgozása,
 • az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek felkutatása és biztosítása,
 • új tagok felvétele, az Egyesület tagjairól nyilvántartás vezetése,
 • a Taggyűlés ülései között gondoskodás a határozatok végrehajtásáról.

(10) Az Egyesület Elnöke:

 • az Egyesületet önállóan képviseli, és önállóan – „cégszerű” aláírással – jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre, irányítja és szervezi az Elnökség munkáját,
 • irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogkört gyakorol,
 • intézkedik és dönt a Taggyűlés és/ vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett,
 • az ESWTR felé kapcsolattartóként (contact person) működik.

(11) Az Egyesület Titkára:

 • az Elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit,
 • gondoskodik a szervezet működéséről,
 • az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja az Elnök hatáskörébe tartozó teendőket, képviseli az Egyesületet, utalványozási joga van.

(12) Az Egyesület Pénztárosa az Elnök és Titkár irányításával kezeli az Egyesület pénzügyeit.

(13) Az Egyesület Médiafelelőse gondoskodik a taggyűlések határozatainak alapszabálynak megfelelő nyilvánosságra hozataláról, felel az Egyesület sajtókapcsolatainak intézéséért és kiadványainak gondozásáért.

(14) A Szekciók az Egyesület keretein belül működő szakmai csoportosulások. Szekciót az Egyesület bármely tagja szervezhet, létrejöttét az Egyesület soron következő Taggyűlése fogadja el.

7.§ (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból és egyéb forrásokból (állami, társadalmi szervek és szervezetek anyagi támogatásából; rendezvények, kiadványok stb. bevételeiből; egyéb gazdálkodási, vállalkozási tevékenység bevételeiből) képződik. A felajánlások elfogadásához az Elnök határozata szükséges.

(3) Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt pénzkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítési okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, másodlagos jelleggel folytathat.

8.§ (1) Az Egyesület megszűnik:

 • a feloszlásnak, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésnek a közgyűlés által történő kimondása, illetve
 • a bíróság által történő feloszlatás, vagy megszűnés megállapítása révén.

(2) Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni, de az kizárólag az Egyesület eredeti célkitűzéseinek megfelelően használható.

9.§ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. törvény rendelkezései az irányadók.


Egyesületünk örömmel fogadja támogatásukat céljai megvalósításához.
A pártfogást és segítséget előre is hálás szívvel köszönjük!
Isten áldása kísérje életüket,
és segítse Önöket nagy terveik megvalósításában!
 


Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete
UniCredit Bank
Swift-kód: BACXHUHB
Számlaszám: HU65 1091 8001 0000 0062 7729 0003