Nyomtatás


1.§  Az Egyesület neve:

Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete.
Az ’ökumenikus’ szó az Egyesület nevében ’vallás- és felekezetközi’ értelemben szerepel.
Az Egyesület nevének rövidített változata: MTÖE.
Az Egyesület jogi személy.

2.§ Az Egyesület székhelye:

Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE)
1141 Budapest Rózsavölgyi köz 3.


3.§  Az Egyesület célja:
   
A teológusnőket, hittanárnőket, gyakorlati pasztorációban tevékenyen résztvevő nőket szakmai és egyházi munkájukban egybefogó és támogató egyesület, amely az ESWTR (European Society of Women in Theological Research) magyar tagozataként gyakorolja működését.

4.§ Az Egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

5.§ (1) Az Egyesület tagja lehet bármely, a teológia művelése iránt elkötelezett Magyarországon élő nő, aki az Egyesület alapszabályát belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja és a tagdíjat megfizeti.

(2) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki ugyan nem felel meg a rendes tagság feltételeinek, de az Egyesület céljaival egyetért és működését támogatja.

(3) A tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

(4) A tagsági viszony megszűnik:

Az Elnökség törli annak a tagságát, aki az Egyesület tevékenységében önhibájából nem vesz részt és tagdíjfizetési kötelezettségének a jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 6 hónapnál hosszabb ideje nem tesz eleget. Az Elnökség döntése ellen jogorvoslattal a tag a taggyűléshez fordulhat.

(5) Az egyesületi tag jogai:

(6) Az egyesületi tag kötelességei:

(7) Az Egyesület pártoló tagjai:

6.§ (1) Az Egyesület vezető szervei a Taggyűlés és az Elnökség.

(2) A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, hatáskörébe tartozik különösen:

(3) A Taggyűlést évente legalább egy alkalommal köteles az Elnök összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

A Taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lenni.

(4) A Taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Ha a Taggyűlés nem határozatképes, az újabb megismételt Taggyűlést a határozatképtelen Taggyűlést követő napon kell az eredetivel azonos napirenddel megtartani, erre az eredeti taggyűlési meghívóban utalni kell. A megismételt Taggyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, de a távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.

A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő) hozzák meg, kivéve, ahol az alapszabály titkos szavazást vagy kétharmados szavazati többséget ír elő.

(5) Az Egyesület Taggyűlései nyilvánosak, kivéve azokat a napirendi pontokat, amelyek nyilvánossá tétele az Egyesület alapvető érdekeit, valamint valamely személyek személyiségi jogait sértené.

(6) Az Egyesület Taggyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrarendezett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a taggyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a taggyűlési határozatok szavazási rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, a támogatók és az ellenzők számarányát, és kérésre a tag különvéleményének jegyzőkönyvi írásba foglalását.

(7) A Taggyűlésen hozott határozatokat, döntéseket a jellege szerint az érintetteknek közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve ha a döntés jellege miatt az nagyobb kört érint, úgy szaksajtó útján az Egyesület honlapján, vagy ezen túl, szükség szerint valamelyik országos napilapban hozza azt nyilvánosságra.

(8) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet előre jelzett időpontban, az Egyesület tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha sz adott irat nyilvánosságra hozatala az Egyesület, valamint bármely személyek (személyiségi) jogait sértené.

(9) Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító, ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjait a Taggyűlés választja titkos szavazással 2 éves időtartamra. Az Egyesület Elnöksége az Elnökből, Titkárból, Pénztárosból és Médiafelelősből áll.
Hatásköre különösen:

(10) Az Egyesület Elnöke:

(11) Az Egyesület Titkára:

(12) Az Egyesület Pénztárosa az Elnök és Titkár irányításával kezeli az Egyesület pénzügyeit.

(13) Az Egyesület Médiafelelőse gondoskodik a taggyűlések határozatainak alapszabálynak megfelelő nyilvánosságra hozataláról, felel az Egyesület sajtókapcsolatainak intézéséért és kiadványainak gondozásáért.

(14) A Szekciók az Egyesület keretein belül működő szakmai csoportosulások. Szekciót az Egyesület bármely tagja szervezhet, létrejöttét az Egyesület soron következő Taggyűlése fogadja el.

7.§ (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból és egyéb forrásokból (állami, társadalmi szervek és szervezetek anyagi támogatásából; rendezvények, kiadványok stb. bevételeiből; egyéb gazdálkodási, vállalkozási tevékenység bevételeiből) képződik. A felajánlások elfogadásához az Elnök határozata szükséges.

(3) Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt pénzkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítési okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, másodlagos jelleggel folytathat.

8.§ (1) Az Egyesület megszűnik:

(2) Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni, de az kizárólag az Egyesület eredeti célkitűzéseinek megfelelően használható.

9.§ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. törvény rendelkezései az irányadók.

Kategória: Alapszabályunk